گنجور

 
ابن یمین

در جهان هر جا که هست آزاده ئی

بار غم از تنگدستی میکشد

و آن مشقت هم چو نیکو بنگری

اکثرش از می پرستی میکشد

گر حکیمانه است و گر رندانه می

آخر کارش بمستی میکشد

نرگس اندر مجلس گلها نگر

سر ز مستی سوی پستی میکشد

 
sunny dark_mode