گنجور

 
ابن یمین

در جهان کهن از عامه نو کیسه بسی است

که یکی ز آنهمه بر خوان پدر کاسه ندید

دست کفچه مکن ایدل که ترا خوان ننهد

آنکه خود را بجز از کاسه سر کاسه ندید

مطلب جود از انکس که همه عمر ز بخل

دست همکاسه جز از صورت بر کاسه ندید

 
sunny dark_mode