گنجور

 
ابن یمین

خلق خدا که خدمت دادار میکنند

هستند بر سه قسم که این کار میکنند

قسمی شدند از پی جنت خدا پرست

و آن رسم و عادتیست که تجار میکنند

قوم دگر کنند پرستش ز بیم او

و اینکار بندگانست که احرار میکنند

جمعی نظر ازین دو جهت قطع کرده اند

بر کار هر دو طایفه انکار میکنند

چون غیر خویش مرکز هستی نیافتند

بر گرد خویش دور چو پرگار میکند

اینست راه حق که سوم فرقه میروند

سیر و سلوک راه بهنجار میکنند

 
sunny dark_mode