گنجور

 
ابن یمین فریومدی

وزیر شاه نشان ای یگانه دو جهان

توئی که ذات تو مقصود از سه مولودست

چهار ماه بود تا به پنجگانه حواس

ز شش جهه به دل خسته ام که موعودست

ز هفتمین درک انتطار برهانم

امید هشت بهشت ار تراز معبودست

که زیر نه فلک ده دله بصد اخلاص

امیدوار بجان بنده تو محمودست