ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٢

خداوندم مرا در علم منقول

زبان و دیده گویا کرد و بینا

بمعقولات نیزم دسترس هست

اگر چه نیستم چون ابن سینا

ترا گر مال بسیارست شاید

رضینا قسمه الجبار فینا