گنجور

 
ابن یمین

در جهان هیچ به از عزلت و تنهائی نیست

وین سعادت ز در مردم هرجائی نیست

اینچنین دولت فرخنده کسی یابد و بس

که وی امروز در اندیشه فردائی نیست

گوشه خلوت و در وی سخن اهل هنر

گر بود در نظر اندیشه تنهائی نیست

گنج عزلت که فراغی و رفاغی است در او

بخوشی کمتر ازین منظر مینائی نیست

گر بدست آید از نیکو نه مباد ابن یمین

بفروشد بجهانیش که سودائی نیست

 
sunny dark_mode