گنجور

 
ابن یمین

اگر معشوق سیم اندام اهلست

کشیدن از رقیبان جور سهلست

نخواهم جز که با جانان گذارم

اگر یکساعتم از عمر مهلست

مرا این نکته ز اهل علم یاد است

که عاشق زنده بیمعشوق جهلست

نهم ناگاه سر بر پاش و گویم

که باشد کار سهل ار یار اهلست

بیا کابن یمین را هست در سر

جنونی گر جوان وگرچه کهلست

 
sunny dark_mode