گنجور

مقطعات

 
ازرقی هروی
ازرقی هروی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع زین قصه همی حالت من بنده بداند مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

دسترسی سریع به حروف

ب | ت | د | م | ه

ب

شمارهٔ ۱: خدایگانا ، مهمان بنده بودستند

شمارهٔ ۲: مهترا ، هر چند شعرم زان هر شاعر بهست

ت

شمارهٔ ۳: گر چه ما از جزغ نیاساییم

د

شمارهٔ ۴: منت تو گردن من بنده را

شمارهٔ ۵: گوشه ای از جهان گرفتستی

شمارهٔ ۶: اختلاف مزاج تو خوش خوش

شمارهٔ ۷: گر شاه جهان قصۀ من بنده بخواند

م

شمارهٔ ۸: قطعۀ مدح مرا چون دل و چون دیدۀ خویش

ه

شمارهٔ ۹: اگر چه نرگسدانها ز سیم وزر سازند