گنجور

 
آذر بیگدلی

گرت بخاک شهیدان گذار خواهد بود

هزار چون منت امیدوار خواهد بود

سلام بندگیش از من ای صبا برسان

گرت بمنزل سلمی گذار خواهد بود

اگر چه بیگنهم میکشد، باین شادم

که روز حشر زمن شرمسار خواهد بود!

کسی که روشن ازو نیست کلبه ام/ گویم

که: روز واقعه ی شمع مزار خواهد بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode