گنجور

 
آذر بیگدلی

ماه، بر روی چو ماهش نگرید

فتنه در چشم سیاهش نگرید

گرد عارض، خط شیرین بینید؛

کنج لب، خال سیاهش نگرید

میرود، وز پی او دلشدگان

شاه بینید و سپاهش نگرید!

بی گنه کشته شد آذر یاران

بی گناه است، گناهش نگرید

 
sunny dark_mode