گنجور

 
نظامی عروضی

بخش ۱ - مقدمه: طب صناعتی است که بدان صناعت صحت در بدن انسان نگاه ...

بخش ۲ - حکایت یک - ابوبکر دقاق: در سنه اثنتی عشرة و خمسمایة در بازار عطاران ...

بخش ۳ - حکایت دو - بختیشوع: بختیشوع یکی از نصارای بغداد بود. طبیبی حاذق و مشفقی صادق بود و مرتب به خدمت مأمون.

بخش ۴ - حکایت سه - طبیب سامانیان: شیخ رئیس حجة الحق ابوعلی سینا حکایت کرد اندر کتاب ...

بخش ۵ - حکایت چهار - محمد بن زکریای رازی: هم از ملوک آل سامان امیر منصور بن نوح بن نصر را ...

بخش ۶ - حکایت پنج - ابوعلی سینا و شفای بیمار عشق: ابو العباس مأمون خوارزمشاه وزیری داشت نام او ...

بخش ۷ - حکایت شش - معالجه حمال: صاحب کامل الصناعة طبیب عضدالدوله بود به پارس به شهر شیراز.

بخش ۸ - حکایت هفت - بوعلی و درمان آن که می‌پنداشت گاو است: مالیخولیا علتی است که اطبا در معالجت او فرو ...

بخش ۹ - حکایت هشت - ادیب اسماعیل و زنده کردن مرده: در عهد ملکشاه و بعضی از عهد سنجر فیلسوفی بود به ...

بخش ۱۰ - حکایت نه - درمان شیخ الاسلام عبدالله انصاری کتابسوز: شیخ الاسلام عبدالله انصاری قدس الله روحه با این خواجه تعصب کردی و بارها قصد او کرد و کتب او بسوخت.

بخش ۱۱ - حکایت ده - جالینوس: یکی را از مشاهیر شهر اسکندریه به عهد جالینوس سر دست درد گرفت و بی قرار شد و هیچ نیارامید.

بخش ۱۲ - حکایت یازده - جاثلیق و فضل بن یحیی برمکی: فضل بن یحیی برمکی را بر سینه قدری برص پدید آمد.

بخش ۱۳ - حکایت دوازده - طبابت نظامی عروضی: در سنه سبع و اربعین و خمسمایة که میان سلطان عالم ...

بخش ۱۴ - فصل: مقصود از تحریر این رسالت و تقریر این مقالت اظهار ...

 
sunny dark_mode