گنجور

 
نظامی عروضی
 

بخش ۱ - مقدمه

بخش ۲ - حکایت یک - ابوبکر دقاق

بخش ۳ - حکایت دو - بختیشوع

بخش ۴ - حکایت سه - طبیب سامانیان

بخش ۵ - حکایت چهار - محمد بن زکریای رازی

بخش ۶ - حکایت پنج - ابوعلی سینا و شفای بیمار عشق

بخش ۷ - حکایت شش - معالجهٔ حمال

بخش ۸ - حکایت هفت - بوعلی و درمان آن که می‌پنداشت گاو است

بخش ۹ - حکایت هشت - ادیب اسماعیل و زنده کردن مرده

بخش ۱۰ - حکایت نه - درمان شیخ الاسلام عبدالله انصاری کتابسوز

بخش ۱۱ - حکایت ده - جالینوس

بخش ۱۲ - حکایت یازده - جاثلیق و فضل بن یحیی برمکی

بخش ۱۳ - حکایت دوازده - طبابت نظامی عروضی

بخش ۱۴ - فصل