گنجور

 
عارف قزوینی

حاجی بی عقیده تاجر دزد

که از این هردو اجر خواهد و مزد

در همه عمر راه کج رفته

از همان راه کج به حج رفته

تا ندارد، تو تاش از سر گیر

به زبر برگذار نقطه زیر

خانه کعبه را زیارت کرد

بعد مال یتیم غارت کرد

ره حج را چو راه گردنه ساخت

وندر آن ره برهزنی پرداخت

گشته یک خانواده سرگشته

پیش این از خدای برگشته