گنجور

 
ادیب الممالک

به زیر سایه شاهی که مهر از پرتوش زاید

ولی حق که بر خورشید رخت از نور بخشاید

امیرالملک فرخ فر حبیب الله خان خواهد

به جشن عیش خود فرق از فرح بر فرقدان ساید

تمنا دارم از آن شمس طالع کز ره شفقت

ز نور چهر روشن بزم یاران را بیاراید

سوی دروازه دولاب و کوچه مسجد سنگی

در قایمقامی باغ را با شوق بگشاید

سرای نمره دو جنب یخچال صغیران را

بپرسد و اندر آنجا از در رحمت درون آید

به دل با دوستان جوشد به لب شهد و شکر نوشد

حدیث نغز بنیوشد غذایی نوش فرماید

 
sunny dark_mode