گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

در رفعِ حُجُب کوش نه در جمع کُتُب

کز جمعِِ کُتُب نمی‌شود رفعِ حُجُب

در طی کُتُب بود کجا نشهٔ حُب

طی کن همه را بگو الی الله اَتُب