گنجور

 
مجیرالدین بیلقانی

اکنون که شد از دست من . . .

وصل تو که جان من بدو یافت طرب

جان من و تیمار فراقت همه روز

دست من و دامان خیالت همه شب

 
sunny dark_mode