گنجور

 
عبادی مروزی
 

بخش ۱ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ و به نَسْتَعِینُ

بخش ۲ - آغاز سخن

بخش ۳ - فصل: در بیان تصوف

بخش ۴ - باب در فضل صوفی

بخش ۵ - فصل اول: از روی کتاب

بخش ۶ - فصل دوم: از روی سنت

بخش ۷ - فصل سوم: در تفضیل ایشان از روی عقل

بخش ۸ - اصل اول از رکن اول: در بیان احوال و اعمال ایشان در معاملات ظاهر

بخش ۹ - فصل اول: در زهد

بخش ۱۰ - فصل دوم: در تقوی

بخش ۱۱ - فصل سوم: در آداب طهارت

بخش ۱۲ - فصل چهارم: در ذکر کردن ایشان

بخش ۱۳ - فصل پنجم: در مجاهدت

بخش ۱۴ - اصل دوم: در احوال ظاهر ایشان

بخش ۱۵ - فصل اول: در جامهٔ مرقع پوشیدن

بخش ۱۶ - فصل دوم: در خوشدلی و خوشرویی

بخش ۱۷ - فصل سوم: در خرده‌های ایشان

بخش ۱۸ - فصل چهارم: در اخلاق ایشان

بخش ۱۹ - فصل پنجم: در صحبت ایشان

بخش ۲۰ - رکن دوم: در مناقب متصوفه

بخش ۲۱ - اصل اول: و در پنج فصل یاد کنیم - فصل اول: در توکل

بخش ۲۲ - فصل دوم: در صدق

بخش ۲۳ - فصل سوم: در یقین

بخش ۲۴ - فصل چهارم: در رضا

بخش ۲۵ - فصل پنجم: در تفکر

بخش ۲۶ - اصل دوم: در احوال باطن و درو پنج فصل است - فصل اول: در معرفت

بخش ۲۷ - فصل دوم: در فراست

بخش ۲۸ - فصل سوم: در مشاهدت

بخش ۲۹ - فصل چهارم: در محبت

بخش ۳۰ - فصل پنجم: در سماع