گنجور

لیلی و مجنون

 
نظامی
نظامی » خمسه
 

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

بخش ۴ - سبب نظم کتاب

بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

بخش ۶ - خطاب زمین بوس

بخش ۷ - سپردن فرزند خویش به فرزند شروانشاه

بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

بخش ۱۱ - آغاز داستان

بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

بخش ۱۸ - حکایت

بخش ۱۹ - در احوال لیلی

بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

بخش ۲۳ - عتاب کردن مجنون با نوفل

بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

بخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلی

بخش ۳۷ - آمدن سلیم عامری خال مجنون به دیدن او

بخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون را

بخش ۳۹ - آگاهی مجنون از وفات مادر

بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی

بخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروانشاه