گنجور

حاشیه‌ها

 

بیت چهار:
آشیان بی طایر….

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۹ دربارهٔ آشیانهٔ تهی


بیت چهار:
سحرگه
بیت هشت:
همچنان طفلی…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۵ دربارهٔ آغوش صحرا


بیت دو:
روشنی بخش حریق مه و خورشید نبود

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۲ دربارهٔ سوسن وحشی


بیت دو:
خونابه ی دل
بیت هشت:

نگذرم از کار دل وز کار دنیا بگذرم

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۹ دربارهٔ ستاره بازیگر


واقعا زیبا و فوق العاده است . واقعا دوستش دارم این رباعی رو …

محسن در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۶


بیت سه:
دارد لبی…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۴ دربارهٔ ساز سخن


بیت شش:
تکیه بر تاب و توان کم کن در این میدان عشق
بیت هفت:

آفت خلق است و…

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ بار گران


بیت هشت:

بنیان زندگی به مدارا گذاشتیم


پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۵ دربارهٔ پردهٔ نیلی


بیت سه:
سایه ی اندوه…
بیت هفت:
نیست مارا پای رفتن از گران جانی چو کوه

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ اندوه دوشین


بیت پنج:
دشمن خویشی رهی

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۲ دربارهٔ پاس دوستی


بیت هفت:
گرد کدورت…
بیت هشت:
تا عشق و رندی است کیشم یکسان بود نوش و نیشم

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۵ دربارهٔ کوی رضا


بیت شش:
نور عشق از رخنه ی دل بر سرای جان دمید

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۱ دربارهٔ هوسناک


بیت دو:
از جلوه ی تو سینه چو گل چاک شد مرا
ای خرمن شکوفه! بر و دوش کیستی
بیت چهار:
مهر منیر را نبود جامه ی سیاه

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۰ دربارهٔ کوکب امید


بیت اول:
ای صبح نو دمیده! بناگوش کیستی

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

صفایی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۰۶ دربارهٔ کوکب امید


بادرودوسپاس فراوان
املای کلمه ی “نه بهره” بصورت “نبهره” صحیح است

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

نگین شکروی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۱۰ دربارهٔ پاس ادب


بادرودمجدد وعرض پوزش
کلمه ی “گیتی” را به اشتباه “دنیا” نوشتم :
کاش بودندی به گیتی استوار ودیرپای

پاسخ: با تشکر، مصاریع اشاره شده تصحیح شدند.

نگین شکروی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۰۱ دربارهٔ دشمن و دوست


بادرودوسپاس فراوان
درمصراع دوم از بیت دوم “ضایع” صحیح است. همچنین مصراع اول ازبیت چهارم بدینگونه صحیح است: کاش بودندی به دنیا استوار ودیرپای

نگین شکروی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۲۱:۵۷ دربارهٔ دشمن و دوست


مصرع هفتم اشتباه چاپی دارد فکرمیکنم (کریم یست نفاع)درست باشد.

پاسخ: نقل نسخهٔ چاپی (قزوینی/غنی) همین است و در حاشیه تأکید شده که متن مطابق نسخه‌های قدیمی همین است و واو عطف بین صفات نیست.

Anonymous در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۴۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۹۳


برای مصراع آخر فکر می کنم کلمه ی “چو” در شعر سکته ایجاد کرده برای وزن شعر باید بشود “چون”.
من چون تو بدم تو نیز چون من باشی.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

آیدین در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۴۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۶۴


با عرض سلام
من فکر می کنم در بیت آخر منظور شاعر گلچین گیلانی و مهدی اخوام ثالث (م.امید) باشد و کلمه امید درست است نه امیر

پاسخ: اشتباه می‌کنید دوست عزیز، حاشیهٔ اول را بخوانید.

م.مهاجر در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۱۷ دربارهٔ زندان خاک


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۱] [۳۵۱۲] [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] [۳۵۱۵] … [صفحهٔ آخر]