گنجور

حاشیه‌ها

 

گمان کنم مشکلات گیتی را شنیده ام نه مشکلات کلی

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۹


کاروان شاهی

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۴


ناله کوس در واقع بهنگام حرکت و ناورد کارون شاهی نواخته می شده است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۴


از گذر عمر و خبر بد دیر نپایی ان ادم چشم دارد خیام سپارش ( سفارش) به برداشتن گام تندی و أقدام عاجلی بکند ولی وارونه، می ، انهم به سبک ناشتاب و نرم نرمک به ما سپرده می شود

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۳


از هر چیز که بگذرم چشم پرویز را باید تیز دید او همه نیکویی های جهان را دیده ١١٠٠٠ استر داشته است و نیک ترین اسب او شبدیز بوده است که دیز یعنی رنگ و شبدیز یعنی شبرنگ و دلبرش مهرویی ارمنی و زیبا بوده است و رویهمرفته ریختن چشم پرویز داستان تکان دهنده ای است اگر ریز ببینیم ، سر کی کواد هم که جای جاه طلبی و برتری خواهی است ریخته است حکیم سخت در حال اندیشیدن بوده است و در برابر بر باد رفتن حاصل عمر در جهان خود را شگفت زده می نماید

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۴۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۲


به سویدی هم لغت شاه با کی همریشه است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۳ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۲


بنیاد بر فرهنگنامه ایرانیکا شاهی که نام کی بر نامش افزوده باشد از خانواده کیانیان است مانند کی قباد و اصل و فرگان ( original) کی گوییا کووی است که با king همستاک است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۲۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۲


تیز نگریستن یعنی دقت کردن

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۲


کودک نامی گنگ است و به بچه به هر سنی میشود گفت اما شاید هیچ زبانی به اندازه فارسی واژه برایش ندارد نخست نوزاد سپس شیر خوار تا یک ساله سپستر نوپا تا سه ساله و خرد سال تا نوباوه بعد نوجوان و بعد همانا ( البته) جوان و میان سال و پیر و کهنسال زهی شکرپاره پارسی

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۶ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۲


شعر نهایت نرمی را دارد و بینهایت مبهم است در جا به جایش و اساسن هرچند شفافیت و ترانمونی از زیبایی زبان است اما مبهم گویی و گنگواژی نیز ارز و اهمیت دارد بیانگارید که میخواهید قراردادی بنویسید که سپستر از ماده هایش شانه خالی کنید مثل انچه در قراردادهای بین المللی مینگارند و گاهی با شرایط سخت به ملت ها واسپارده و تحمیل می شوند انجا جای مبهم نوشتن است و فارسی در کنار نازک بینی گنگ نگاری هم دارد

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۳


صاحب نظران یعنی دیدوران و صاحب نظر دیده ور

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۷۳


گوییا کسایی لرزیدن نرگس را میان أنبو هی جو میدیده و پیش خود انرا به روی نهان کردن مهرویی سپید مانند شنبلید به زیر چادر سبز انگاشته است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۸ دربارهٔ شنبلید ، در میان خوید


او کامین من بد و لالای من
خاینش کرد آن خیانتهای من
یعنی چه

الهه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۴ دربارهٔ بخش ۱۷۱ - عزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خیانت کی بپوشاند و عفو کند و او را به او دهد و دانست کی آن فتنه جزای او بود و قصد او بود و ظلم او بر صاحب موصل کی و من اساء فعلیها و ان ربک لبالمرصاد و ترسیدن کی اگر انتقام کشد آن انتقام هم بر سر او آید چنانک این ظلم و طمع بر سرش آمد


چونانی می شود کیفیت ،

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۳۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۷۸


ابن عربی فیلسوف و عارف اسپانیایی عرب تبار که سر امد روزگار خود بود نیز شعری در ستای پسرکی سروده و خود در روشنگری ان شعر اورده رای من از این شعر ان نیست که گمان میرود

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷۹


شکوه جان خرده به رند بگیریم که بگوییم که کیست او خود می گوید من رندم .

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷۹


شکوه از خردمندان نمی سزد که سخن دورنگ گویند ولی برای رازوران که حافظ از پارچه أنان است سخن سرمایه ای سوتام است و اغاز رازوری و عرفان از پایان واژه ها ست انجا که وخش ( وحی) می تراود به دلها

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷۹


برید صبح وفا نامه ای که برد به دوست ز خون دیده ما بود مهر عنوانی به عنوان بیت سوم از قلم افتاده است

شکوه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۸۰


به شیراز آی و فیض روح قدسی را از حافظ باید پذیرفت یا آب و هوای فارس عجب سفله پرور است کو همرهی که خیمه ازین ملک برکنم
باید این اختلاف را از تبدل بدانیم و انفعالات روحی یا از تمایلات یا سرشت و غریزه؟

شکوه در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۷۹


اوج فارسی است اوگ بوده است و در اخترشناسی انرا بالستان بالست میگفته اند و حضیض همان نشیب است

امین کیخا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۸ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۱۹


[صفحهٔ اول] … [۳۵۱۰] [۳۵۱۱] [۳۵۱۲] [۳۵۱۳] [۳۵۱۴] … [صفحهٔ آخر]