گنجور

حاشیه‌ها

 

لبیب میشود خردمند و آگاه

شکوه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۸ دربارهٔ بخش ۴۳ - حکایت آن رنجور کی طبیب درو اومید صحت ندید


گرا یعنی مالشگر و حجامت کننده در حمام ، به لکی معنی خبرچین می دهد .

امین کیخا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۷ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


شاید همان شراب مثلث بوده یا شراب جمهوری

Anonymous در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۰۹


ه به س تبدیل می شود مثل هفته که سبت بوده و رهیگ و رسیگ اینجا هم مهتر همان مستر است که در انگلیسی است وکاملا همریشه هستند و وامگیری نشده اند

امین کیخا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۵۱ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


مرهق یعنی خسته ولی مراهق یعنی نوجوان

امین کیخا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۸ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


گویا مرهقه معنی خسته می داد البته فقط شنیده ام

Anonymous در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۵ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


بلوغ به فارسی برناکی و بالغ برناک و یا برنا است

Anonymous در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۵ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


سیکی یعنی یک سوم از چیزی گویا روشی بوده در امودن باده .

امین کیخا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۰۹


خریف خزان است و خدو را هم که در بخش ترشحات جناب کیخا تف و بزاق و آب دهان معنی کردند

Anonymous در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۴۰ دربارهٔ بخش ۴۲ - رجوع به داستان آن کمپیر


مکاسی یعنی چانه زنی برای کم کردن قیمت در داد و ستدی

شکوه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۲۸ دربارهٔ بخش ۴۱ - قصهٔ درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست


مکرعه مشک آب بوده گویا یا ظرف آب

شکوه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۲۳ دربارهٔ بخش ۴۱ - قصهٔ درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست


پیغاره میشود سرزنش

شکوه در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰:۱۸ دربارهٔ بخش ۴۰ - صفت آن عجوز


در روزنامه امروز خواندم پیرمردی ۱۰۸ ساله صاحب فرزندی پسر شد !!یاد این شعر افتادم ناخودآگاه

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۷ دربارهٔ بخش ۳۸ - داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد


کلان میشود بزرگ مولوی کلان ترک را هم به کار برده یعنی کمی بزرگ تر

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۲ دربارهٔ بخش ۳۸ - داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد


کمپیر یعنی پیر و فرتوت و سالخورده

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۱ دربارهٔ بخش ۳۸ - داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد


دلال اینجا به معنی واسطه و میانجی است؟

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۶ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


با پوزش مادر غری میشود مادر قحبه

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۳ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


مراهق گویا پسری است که در آستانه بلوغ است

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۳۸ دربارهٔ بخش ۵ - حکایت غلام هندو کی به خداوندزادهٔ خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهرهٔ گفتن نه


ضریر یعنی نابینا ولی معنی نحیف نزار هم میدهد

شکوه در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۶ دربارهٔ بخش ۱۰ - مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمام


جایگاه اهل پارسایی در حمام وجایگاه دنیاپرستان و شیفتگان مال و ثروت را در گلخن حمام میداند پس پاکی بهره پارسایان میشود و غبار و دود بهره دنیا پرستان

Anonymous در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۳ دربارهٔ بخش ۱۰ - مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمام


[صفحهٔ اول] … [۳۴۵۱] [۳۴۵۲] [۳۴۵۳] [۳۴۵۴] [۳۴۵۵] … [صفحهٔ آخر]