گنجور

حاشیه‌ها

 

خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
چو دیدم جوهرئینهٔ خویش
گرفتم خلوت اندر سینهٔ خویش
درست:
چو دیدم جوهر آیینهٔ خویش
گرفتم خلوت اندر سینهٔ خویش

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۵ دربارهٔ چو دیدم جوهرئینهٔ خویش


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
خودی را نشهٔ من عین هوش است
ازن میخانهٔ من کم خروش است
درست:
خودی را نشهٔ من عین هوش است
ازان میخانهٔ من کم خروش است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۳ دربارهٔ خودی را نشهٔ من عین هوش است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نگاهیفرین جان در بدن بین
بشاخان نادمیده یاسمن بین
درست:
نگاهی آفرین، جان در بدن بین
به شاخ، آن نادمیده یاسمن بین

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۹ دربارهٔ نگاهیفرین جان در بدن بین


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نگهدارد زه و ناله خود را
که خود دار است چون مردان ، غم مرد
درست:
نگهدارد ز آه و ناله خود را
که خوددار است چون مردان ، غم مرد

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۶ دربارهٔ ندانی تا نباشی محرم مرد


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
دمیدم گرچه از فیض نم او
زمین راسمان خود ندانم
درست:
دمیدم گرچه از فیض نم او
زمین را آسمان خود ندانم

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۴ دربارهٔ کهن پروردهء این خاکدانم


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نپنداری که مرغ صبح خوانم
بجزه و فغان چیزی ندانم
مده از دست دامانم که یابی
کلید باغ را درشیانم
درست:
نپنداری که مرغ صبح خوانم
بجز آه و فغان چیزی ندانم
مده از دست دامانم که یابی
کلید باغ را در آشیانم

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۲ دربارهٔ نپنداری که مرغ صبح خوانم


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ندانم نکته های علم و فن را
مقامی دیگری دادم سخن را
درست:
ندانم نکته های علم و فن را
مقام دیگری دادم سخن را

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۰۱ دربارهٔ ندانم نکته های علم و فن را


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ولی با من بگون دیده ور کیست؟
که خاری دید و احوال چمن گفت
درست:
ولی با من بگو آن دیده ور کیست؟
که خاری دید و احوال چمن گفت

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۹ دربارهٔ دو صد دانا درین محفل سخن گفت


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
درین گلشن ندارمب و جاهی
نصیبم نی قبائی نی کلاهی
مرا گلچین بدموز چمن خواند
که دادم چشم نرگس را نگاهی
درست:
درین گلشن ندارم آب و جاهی
نصیبم نی قبائی نی کلاهی
مرا گلچین بدآموز چمن خواند
که دادم چشم نرگس را نگاهی

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۸ دربارهٔ درین گلشن ندارم ب و جاهی


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ز من گیر این که زاغ دخمه بهتر
ازن بازی که دستموز شاهیست
درست:
ز من گیر این که زاغ دخمه بهتر
ازان بازی که دست آموز شاهیست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۶ دربارهٔ فقیرم ساز و سامانم نگاهی است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
بیا از من بگیرن دیر ساله
که بخشد روح با خاک پیاله
اگربش دهی از شیشهٔ من
قددم بروید شاخ لاله
درست:
بیا از من بگیر آن دیرساله
که بخشد روح با خاک پیاله
اگر آبش دهی از شیشهٔ من
قد آدم بروید شاخ لاله

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۳ دربارهٔ بیا از من بگیرن دیر ساله


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
مرا از منطقید بوی خامی
دلیل او دلیل ناتمامی
برویم بسته درها را کشاید
دو بیت از پیر رومی یا ز جامی
درست:
مرا از منطق آید بوی خامی
دلیل او دلیل ناتمامی
به رویم بسته درها را گشاید
دو بیت از پیر رومی یا ز جامی

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۱ دربارهٔ مرا از منطقید بوی خامی


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
قلندر جره باز سمانها
به بال او سبک گردد گرانها
فضای نیلگون نخچیر کاهش
نمی گردد به گردشیانها
درست:
قلندر جره باز آسمانها
به بال او سبک گردد گرانها
فضای نیلگون نخچیرگاهش
نمی گردد به گرد آشیانها

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۸ دربارهٔ قلندر جره باز سمانها


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
حریف ضرب او مرد تمام است
کهنتش نسب والامقام است
درست:
حریف ضرب او مرد تمام است
کهن آتش نسب، والامقام است

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ حریف ضرب او مرد تمام است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
بشر تا از مقام خود فتاد است
بقدر محکمی او را گشاد است
درست:
بشر تا از مقام خود فتاده است
به قدر محکمی او را گشاده است

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۴۱ دربارهٔ بشر تا از مقام خود فتاد است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
تو بینی حلقهٔ دامی که پیداست
نهن دامی که اندر دانهٔ اوست
درست:
تو بینی حلقهٔ دامی که پیداست
نه آن دامی که اندر دانهٔ اوست

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۷ دربارهٔ چه زهرابی که در پیمانه اوست


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
گران قیمت گناهی با پشنیری
که این سوداگران ارزان فروش اند
درست:
گران قیمت گناهی با پشیزی
که این سوداگران ارزان فروش اند

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۴ دربارهٔ به هر کو رهزنان چشم و گوش اند


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
فساد عصر حاضرشکار است
سپهر از زشتی او شرمسار است
درست:
فساد عصر حاضر آشکار است
سپهر از زشتی او شرمسار است

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۳۲ دربارهٔ فساد عصر حاضر شکار است


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
ترا ازستان خود براندند
رجیم و کافر و طاغوت خواندند
من از صبح ازل در پیچ و تابم
ازن خاری که اندر دل نشاندند
درست:
تو را از آستان خود براندند
رجیم و کافر و طاغوت خواندند
من از صبح ازل در پیچ و تابم
ازان خاری که اندر دل نشاندند

عنوان شعر را نیز تصحیح فرمایید

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۹ دربارهٔ ترا ازستان خود براندند


خواهشمند است اشکال زیر را برطرف نمایید:
نادرست:
نمی دانم که احوال تو چون است
مرا اینب و گل از من خبر کرد
درست:
نمی دانم که احوال تو چون است
مرا این آب و گل از من خبر کرد

منصور محمدزاده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۲۸ دربارهٔ جدائی شوق را روشن بصر کرد


[صفحهٔ اول] … [۳۳۶۸] [۳۳۶۹] [۳۳۷۰] [۳۳۷۱] [۳۳۷۲] … [صفحهٔ آخر]