گنجور

شعرهای منوچهری دامغانی با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)»

 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸

 

به فال نیک و به روز مبارک شنبد

نبیذگیر و مده روزگار نیک به بد

به دین موسی امروز خوشترست نبیذ

بخور موافقتش را نبیذ نو شنبد

اگر توانی یکشنبد از صبوحی کن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۶ - در مدح خواجه ابوالعباس

 

بیار ساقی زرین نبید و سیمین کاس

به باده حرمت و قدر بهار را بشناس

نبید خور که به نوروز هر که می نخورد

نه از گروه کرامست و نز عداد اناس

نگاه کن که به نوروز چون شده‌ست جهان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۱

 

شبی دراز، می سرخ من گرفته به چنگ

میی بسان عقیق و گداخته چون زنگ

به دست راست شراب و به دست چپ زلفین

همی‌خوریم و همی بوسه می‌دهیم به دنگ

نبیذ و بوسه تو دانی همی چه نیک بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۷

 

نبیذ پیش من آمد به شاطی برکه

به خنده گفتم: طوبی لمن یری عکه

خوشم نبیذ و خوشا روی آنکه داد نبیذ

خوشم جوانی و این بوستان و این برکه

من و نبیذ و به خانه درون سماع و رباب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۶۵

 

بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی

که بانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی

رسید پیشرو کاروان ماه خزان

طناب راحله بربست روزگار خزی

جهان ما چو یکی زودسیر پیشه‌ورست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۴ - در مدح فضل‌بن محمد حسینی

 

یکی سخنت بگویم گر از رهی شنوی

یکی رهت بنمایم اگر بدان بروی

سبوی بگزین، تا گردی از مکاره دور

برو بدان ره تا جاودانه شاد بوی

ایا کریم زمانه! علیک عین‌الله

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۸

 

گرفتمت که رسیدی بدانچه می‌طلبی

گرفتمت که شدی آنچنان که می‌بایی

نه هر چه یافت کمال از پیش بود نقصان

نه هر چه داد، ستد باز چرخ مینایی؟!


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی