گنجور

شعرهای ابراهیم شاهدی دده با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)»

 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۳۹

 

خوب رویان چو صید عام کنند

ناوک از غمزه تو دام کنند

آن دو چشمان مست خواب آلود

خواب بر چشم ما حرام کنند

عاشقان میپزند سودایش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۴۴

 

دیده از دیدن تو بس نکند

با لبت دل به جان هوس نکند

گر چه عیسی دمی ولی طالع

یک دمم با تو هم نفس نکند

آنچه با ما رقیب کرد ز جور

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸

 

هر چه آن سرو ناز می گوید

شرح عمر دراز می گوید

پیش نازش دل شکسته ما

روز و شب از نیاز می گوید

چون حدیث از دهان او گذرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۶۳

 

بر گلت از عرق گلاب افتاد

چون خیال قدت در آب افتاد

شد پریشان چو زلف مشکینت

ابر بر روی آفتاب افتاد

بر خیالت چو خیمه زد دل من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۸۴

 

بنما طلعت موجه خویش

تا بگیرند دلبران ره خویش

بهر تو غیر جان نثارم نیست

چون کنم من زدست کوته خویش

شب هجران من شود روشن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۸۶

 

مرغ دل راست عزم مسکن خویش

خاطرش می کشد به گلشن خویش

چند باشد درین قفس محبوس

نیست جایش بجز نشیمن خویش

جان من چون لب تویاد آرم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده