گنجور

ترکیبات

 
رشیدالدین وطواط
رشیدالدین وطواط
 

شمارهٔ ۱ - د رمدح ملک اتسز: ای دو چشم تو بغمزه عالمی بر هم زده

شمارهٔ ۲ - نیز در مدح ملک اتسز گوید: ملک بهار گشت مقرر بنام گل

شمارهٔ ۳ - هم در مدح اتسز گوید: ای برده آتش رخ تو آب روی من

شمارهٔ ۴ - هم در مدح اتسز: با من آخر، صنما، جنگ چرا باید داشت

شمارهٔ ۵ - نیز در ستایش اتسز خوارزم شاه: جانا،دلم بعشق گرفتار می کنی