گنجور

 
رشیدالدین وطواط

ای ز نور شراب خانهٔ تو

روی آفاق همچو دست کلیم

یک صراحی شرابمان بفرست

باشد این نزد همت تو سلیم

هست نایافت باده اندر شهر

ورنه از دولت تو دارم سیم

 
جدول شعر