گنجور

 
رشیدالدین وطواط
 

ای فخر جهان ، جمال دولت

آفاق بتو جمال دارد

گردون ، که بروست مطلع سعد

دیدار تو را بفال دارد

هر اهل هنر ، که در جهان هست

از سعی تو جاه و مال دارد

ای نام گرفته ، مال داده

از حال توبه که حال دارد ؟

جز نام ، دگر هر آنچه باشد

از مال جهان زوال دارد