گنجور

 
وطواط

ای صورت سیادت و ای مایهٔ سخا

بر تو بی نفاق و عطای تو بی ریا

از طبع تو فروخته شد آیت هنر

وز کف تو فراخه شد رأیت سخا

چرخ از مناقب تو ستاند همی علو

ابر از شمایل تو ستاند همی صفا

آنجا که بخشش تو ، همه سود بی زیان

و آنجا که کوشش تو ، همه خوف بی رجا

مأخوذ فتنه را زمساعی تو نجات

بیمار فاقه را زایادی تو شفا

با امر و نهی تو نزند دم همی قدر

امر روان تو چو شهاب است بی مضا

از نور رأی تو فلک ملک مرا فروغ

وز فیض کف تو شجر جود را نما

امر تو در ممالک عالم شده روان

کام تو بر خلایق گیتی شده روا

ای شمس دین ، تویی که بسعی تو باز بست

ایزد نظام و مصلحت دین مصطفا

آنی که هست طبع تو پیرایهٔ کرم

و آنی که هست ذات تو سرمایه حیا

از جاه تست دیدهٔ تأیید را بصر

وز سعی تست قالب اقبال را بقا

در عفو همچو آبی و در خشم همچو نار

در حلم همچو خاکی و در لطف چون هوا

در دولت تو طایر بخل و عنا و ظلم

از دیدها نهفه چو سیمرغ و کیمیا

فرسوده در مشقت و آسوده در نعم

از عنف و لطف تو دل اعدا و اولیا

احرار دهر کرده بر آثار تو مدیح

و اجرام چرخ داده باحکام تو رضا

گردی که بر هوا شود از سم مرکبت

در چشم اختران کشدش چرخ توتیا

کرده سیاست تو و داده نوال تو

بد خواه را سزا و نکو خواه را جزا

فرزانگان بخدمت تو جسته اتصال

و آزادگان بحضرت تو کرده التجا

از لفظ مکرمات تو روزی هزار بار

با فر و با مهابت و با نور و ضیا

چون چشمه بهشتی و چون روضهٔ بهشت

لفظ در عذوبت و طبع تو در ذکا

قس بن ساعده بر تو طالب هنر

معن بن زایده بر تو سایل عطا

عبدالحمید پیش عبارات تو هدر

ابن العمید پیش رسالت تو هبا

در پیش خط تو، که بود مقلة البصر

خطهای ابن مقله را نبود رونق و بها

وقت سخن عطارد چیره سخن بود

همچون هلال یک شبه در پیش تو دوتا

یک کس در اختلال نماندست و اعتزال

از سعی های خوب تو در ملک پادشا

تا لعل چون حجر نشود ،شهد چون شرنک

تا ماه چون سها نبود ، صبح چون مسا

بادا ولی صدر تو در روضهٔ طرب !

بادا عدوی جاه تو در قبضهٔ فنا!

جاه تو بر تضاید و امر تو بی خلل

عز تو بر تواتر و عمر تو با بقا

مقبول از تو طاعت خالق ، رضای خلق

در آجلت مصوبت و در عاجلت ثنا