گنجور

 
رشیدالدین وطواط

صابر، ای طبع تو جهان هنر

وی بتو تازه بوستان هنر

ظاهرت صاحب ردای سداد

باطنت مالک عنان هنر

هر زمان خامهٔ تو در دو زبان

عقل را گشته ترجمان هنر

در اصابت نجسته هیچ خدنگ

به ز نظم تو از کمان هنر

ناشر فصل تو بیان خرد

شاکر سعی تو زبان هنر

در محافل افاضل از تو زده

مثل علم و داستان هنر

یافته ز اهتمام و همت تو

قوت و قوت جسم و جان هنر

کف کافی تست بحر کرم

دل وافی تست کان هنر

نثر تو نثره ، شعر تو شعریست

اندر اقطار تو آسمان هنر

تا که در عرصهٔ جهان باقیست

اثر دانش و نشان هنر

باد رأی تو مقتدای صواب

باد طبع تو قهرمان هنر

 
جدول قرآن کریم