گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
واعظ قزوینی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «بر سر سایه خود بید صفت لرزیدن» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ن» است.

حرف آخر قافیه

ج
ر
ع
ن

شماره ۱ - در هجا: ای خواجه بخیل، که هرگز ندیده است - از شدت فشار گفت سیم و زر فرج

شماره ۲ - در آفرین یکی از بزرگان: ای فروزان اختر اوج بزرگی کز شرف - میکند کسب معارف از فروغت روزگار

شماره ۳ - قهوه و غلیان: هر دو دودند قهوه و غلیان - لیکن این یابس است و آن مایع

شماره ۴ - بث الشکوی: گیتی است دهان مار و دروی - این خلق گزنده اند دندان

شماره ۵ - ترتیب سور قرآنی: گر بترتیب ندانی سور قرآنی - «فاتحه » پس «بقره » باشد و «آل عمران »

شماره ۶ - در ستایش صدر اعظم و بث الشکوی و آفرین شاه عباس ثانی: ای فلک قدر که از افسر خاک در شاه - سر اقبال رسیده است ترا بر کیوان

شماره ۷ - پند: غم همسایه خود خور که از آزادگیست - بر سر سایه خود بید صفت لرزیدن

 
 
sunny dark_mode