گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تدبر در آفرینش و صنع پروردگار

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » نقش قوه خیال و واهمه و عاقله

 

چو دیدی کار رو در کارگر دار

قیاس کارگر از کار بردار

دم آخر کز آن کس را گذر نیست

سر و کار تو جز با کارگر نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عظمت آسمانها

 

به هر ذره بدان روئی و راهی است

بر اثبات وجود او گواهی است

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در اعمال و رفتار خود

 

وهم تهی پای بسی ره نوشت

هم ز درش دست تهی بازگشت

راه بسی رفت ضمیرش نیافت

دیده بسی جست نظیرش نیافت

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علل ترس از مرگ

 

زد سحرطایر قدسم ز سر سدره صفیر

که در این دامگه حادثه آرام مگیر

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » دون همتی و مذمت آن

 

غلام همت رندان بی سر و پایم

که هر دو کون نیرزد به پیششان یک کاه

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عجله و شتابزدگی و مذمت آن

 

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - معالجه بیماری عجب

 

گه خورش جانورانت کنند

گاه گل کوزه گرانت کنند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - دنیای ممدوح و مذموم

 

هر که در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علاج مرض بخل

 

خواه بنه مایه و خواهی بباز

کانچه دهند از تو ستانند باز

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عدالت و فضیلت آن

 

عدل و کرم خسروی است، ورنه گدائی بود

بهر دو ویرانه ده، طبل و علم داشتن

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » صفت سیزدهم - شماتت کردن

 

هر که در این بزم، مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اهل فسق و معاصی

 

هر که در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اهل تصوف، و درویشان

 

درویش او را نام نی

ور چاشت باشد شام نی

و ندر دلش آرام نی

وز مهر بر جانش رقم

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اهل تصوف، و درویشان

 

صوفئی گشته به پیش این لئام

الخیاطه و اللواطه والسلام

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - در فساد قول کسی که محبت خدا را فقط مواظبت بر طاعات می داند

 

دنیا و دین و جان و دل

از من برفت اندر غمت

جایی که سلطان خیمه زد

غوغا نباشد عام را

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - طریق تحصیل رضا

 

تو می باید که باشی ورنه سهل است

زیان مایه جاهی و مالی

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode