گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۷۰

 

کی باشد کی لباس هستی شده شق
تابان گشته جمال وجه منطق
دل در سطوات نور او مستهلک
جان در غلبات شوق او مستغرق


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۲

 

کی باشد و کی لباس هستی شده شق
تابان گشته جمال وجه مطلق
دل در سطوات نور او مستهلک
جان در غلبات شوق او مستغرق


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر