گنجور

عطار » مختارنامه » باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد » شمارهٔ ۱۲

 

ای جان و دلم به جان و دل مولایت

از جای شدم ز عشق یک یک جایت

تو شمعِ منی و منْت پروانه شدم

جز سوخته سر میننهم بر پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۱

 

زین رفتن جان ربای درد افزایت
چون سازم و چون کنم پشیمان رایت
برخیزم و در وداع هجر آرایت
بندی سازم ز دست خود بر پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷

 

شد درد بر پای فلک فرسایتتا عرضه کند سختی خود بر رایت
دارد طمع آنکه بگیری دستشورنه چه سگست او که بگیرد پایت؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

دنیا که گرفت در دل و جان جایت
هان تا به بخیلی نکند رسوایت
آن را به کسی ده که بگیرد دستت
یا پیش سگی نه که نگیرد پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴

 

دی زلف عبیر بیز عنبر سایت
از طرف بناگوش سمن سیمایت
در پای تو افتاد و بزاری می‌گفت
سر تا پایم فدای سر تا پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

ای گشته وثاق کمترین مولایت
پرنور ز نعلین فلک فرسایت
پا اندازی به رنگ رخسارهٔ تو
آورده ز خجلت که کشد در پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۳۷

 

چون شانه و سنگ اگر پذیرد رایت
تا فرمائی به لعل گوهرزایت
دستی به صد انگشت زنم در زلفت
بوسی به هزار لب نهم بر پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۷۲

 

ای مطلع آفتاب رخشان، رایت
نه طیره ی طلعت جهان آرایت
چون دامنت آفتاب خواهد هر دم
کز روی تفاخر اوفتد در پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۸۵

 

یک شب خواهم خراب و ناپروایت
تا روز من اندر برسیم آسایت
چون خط تو گرد دهنت می گردم
چون زلف تو می فتم بسر در پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۹

 

چون زرد شد از رنج گل رعنایت
شد رنج خجل ز روی شهرآرایت
دانست که زو دردسری یافته ای
افتاد کنون به عذر آن در پایت


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۲ - رباعی فی حقیقة المحمدیه

 

ای صبح ازل طلعت روح افزایت
ای شعلهٔ جواله قد و بالایت
خم پیش دو ابروی تو قاب قوسین
‌‌خلق اللهی گواه او ادنایت


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری