گنجور

 
سنایی

زین رفتن جان ربای درد افزایت

چون سازم و چون کنم پشیمان رایت

برخیزم و در وداع هجر آرایت

بندی سازم ز دست خود بر پایت

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode