گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انمنمیدهد»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹

 

بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد

از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم

اینم همی‌ستاند و آنم نمی‌دهد

مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۱۱

 

خالش خبر ز سر دهانم نمی دهد

زان راز سر به مهر نشانم نمی دهد

شد بسته راه خیر به نوعی که آن دهن

یک بوسه آشکار ونهانم نمی دهد

هرچند شد ز حلقه خط پای در رکاب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۵۹

 

بخت از قدوم دوست نشانم نمی‏دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمی‏دهد

جان می‏دهم برای لقایش به صدق دل

اینم نمی‏ستاند و آنم نمی‏دهد

مردم ز اشتیاق در این پرده راه نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی