گنجور

اشعار مشابه

 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۶۵

 

ای مدعی از طعن تو ما را چه ملالست

بارد و قبول تو چه نقص و چه کمالست

گیرم که جهان آتش سوزنده بگیرد

بی آب شود جوهر یاقوت محالست

اینجا سر بازارچهٔ لعل فروشیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی بافقی
 

خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱

 

ابروی تو طاقست که پیوسته هلالست

ز آنرو که هلال ار نشود بدر محالست

بر روی تو خال حبشی هر که ببیند

گوید که مگر خازن فردوس بلالست

پیوسته هلالست ترا حاجب خورشید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خواجوی کرمانی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۱

 

ای ترک گر آزردن دلهات خیالست

آزردن عشاق زتیغ تو محالست

عشاق حیات ابد از تیغ تو دیدند

بس کشتن این طایفه ایدوست محالست

گر قصد بود قتل منت روی بگردان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آشفتهٔ شیرازی