گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۲۳

 

ذهن تو بیک فکرت ناگاه بداند

وهمی که نهان باشد در پرده اسرار

رای تو بیک نپرت دزدیده ببیند

ظنی که کمین دارد درخاطر غدار

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه

 

شد ناف معطر سبب کشتن آهو

شد طبع موافق سبب بستن کفتار

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الاسد و الثور » بخش ۳۵ - حکایت باخه و دو بط

 

از مرگ حذر کردن دو وقت روا نیست

روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب البوم و الغراب » بخش ۳

 

از خواب گران فتنه سبک برنکد سر

تا دیده حزم تو بود روشن و بیدار

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب البوم و الغراب » بخش ۱۷

 

گردی که همی تلخ کند کام تو امروز

فردا نهد اندر دهن تو شکر فتح

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الزاهد والضیف » بخش ۲

 

بگداخت حسود تر چو در آب شکر زانک

در کام سخن به ز زبانت شکری نیست

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۴

 

در ملک برو هیچ کس نیست برابر

سودا چه پزی بیهده؟ طوبی و سپیدار!

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۴

 

دندان یکی سخت شده در دل مرطخ

خرطوم یکی حلقه شده گرد ثریا

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۰

 

صد روح درآویخته از دامن قرطه

صد روز برانگیخته از گوشه شب پوش

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۸

 

گر چرخ‌فلک خصم تو باشد تو به حجت

با چرخ بکوشی به همه حال و برآیی

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode