گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یغ»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۵

 

برداشت فلک به خون خاقانی تیغ

تا ماه مرا کرد نهان اندر میغ

دی بوسه زدم بر آن لب نوش آمیغ

امروز که بر خاک زنم وای دریغ


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷

 

خاقانی را طعنه مزن زهر آمیغ

کز حکم شما نه ترس دارد نه گریغ

از کشتن و سوختن تنش نیست دریغ

کو آتش و کو درخت و کو زه، کو تیغ


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

 

زین تابش آفتاب و تاریکی میغ

زین بیهده زندگانی مرگ آمیغ

با خویشتن آی تا نباشی باری

نه بوده به افسوس و نه رفته به دریغ


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۴۸

 

از ماه، چه نور چشم داری در میغ؟

بالقوه چو بالفعل نگردید دریغ

هر آدمی‌ای به معرفت پی نبرد

ناید عمل تیغ ز انگاره تیغ


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۵۸

 

از سبزه شود خرد چو ماه اندر میغ

چون رفت خرد ز سر بود لایق تیغ

گر آدمی‌ای میل تو با سبزه خطاست

ورزان که خری سبزه ز تو نیست دریغ


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی