گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴

 

اندر همه عمر من بسی وقت صبوح

آمد بر من خیال آن راحت روح

پرسید ز من که چون شدی تو مجروح

گفتم ز وصال تو همین بود فتوح


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۸۳

 

رخساره‌ات تازه گل گلشن روح

نازک بود آن قدر که هر شام و صبوح

نزدیک به دیده گر خیالش گذرد

از سایهٔ خار دیده گردد مجروح


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۰

 

عمری بادت کزو به رشک آید نوح

راحی به کفت کزو خجل گردد روح

شام همه شبهات به صبح آبستن

صبح همه روزهات ضامن به صبوح


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

از عشق شراب نیستی جوید روح

زین می شکند صراحی توبه نصوح

آن جا که محیط عشق توفان خیز است

گهوارهٔ اطفال بود کشتی نوح


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

ای روی تو از لطافت آیینه روح

خواهم که قدح های خیالت به صبوح

در دیده کشم ولی ز خار مژه ام

ترسم که شود پای خیالم مجروح


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۲۴۰

 

بالله ترفقوا بقلب مجروح

وارحم دنفا بین یدیکم مطروح

قد سیّرنی الفراق ابکی وا نوح

من غاب عن الحبیب لابدّ یَنوح


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » رباعیات الحاقی » شمارهٔ ۲۹

 

ای روی تو از لطافت آیینهٔ روح

خواهم که قدمهای خیالت به صبوح

بر دیده نهم ولی زتیغ مژه ام

ترسم که شود پای خیالت مجروح


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۲

 

رحم آر بر این سوخته باخته روح

کم کن دلم از داغ جدائی مجروح

ای یوسف مصر دلم از دوری تو

با گریه یعقوبم و با نوحه نوح


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر