گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸

 

ای عقل برو که عاقل اینجا نیست

گر موی شوی موی ترا گنجانیست

روز آمد و روز هر چراغی که فروخت

در شعلهٔ آفتاب جز رسوا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۹

 

درویشی و عاشقی به هم سلطانیست

گنجست غم عشق ولی پنهانیست

ویران کردم بدست خود خانهٔ دل

چون دانستم که گنج در ویرانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹۵

 

گم باد سریکه سروران را پا نیست

وان دل که به جان غرقهٔ این سودا نیست

گفتند در این میان نگنجد موئی

من موی شدم از آن مرا گنجانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۹

 

مرغ جان را میل سوی بالا نیست

در شش جهتش پر زدن وپروا نیست

گفتی به کجا پرد که او را یابد

نی خود بکجا پرد که آن آنجا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۰

 

گویند که راستی چو زر کانیست

سرمایهٔ عز و دولت و آسانیست

گر راست به هر چه راستست ارزانیست

من راستم آخر این چه سرگردانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

رضی‌الدین آرتیمانی » رباعیات » رباعی شماره ۱۷

 

ما را غم دی و محنت فردا نیست

آن را چه خوریم غم که پا بر جا نیست

یکدم فرصت به هر دو عالم ندهیم

کم فرصتی ار کند فلک با ما نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

رضی‌الدین آرتیمانی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

معموری عقل فضلهٔ ویرانی ست

سرمایهٔ علم خاک بی سامانی ست

بازارچهٔ حیرت ما آبادان ست

کافتاده متاع و غایت ارزانی ست


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی شیرازی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۱۵۸

 

در ساغر من مِی طلبی را جا نیست

می‌گویم و از هیچ کسم پروا نیست

با گوهر اشک خویشتن ساخته‌ام

چشمم چو حباب بر کف دریا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۹

 

ایدوست سر و پای فلک پیدا نیست

نیکی و بدیش هیچ پا بر جا نیست

گر با تو کند دشمنی ایدوست مرنج

کین با همه هست با تو این تنها نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۳

 

یک غم نبود کز تو نصیب ما نیست

وز حسن خودت بحال ما پروا نیست

من واله لبهای توام لیک چه سود

سامان سخن گفتن از آن لبها نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۳

 

جانا لب میگون تو روح ما نیست

دارم نظری با تو ولی تنها نیست

تو یوسف حسنی و چهی در زنخت

دیدم که هزار جان در او زندانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابن یمین فریومدی
 

ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

ما را در دل جز آن گل رعنا نیست

آن دل که این چنین بود از ما نیست

ترسم که دلم بگیرد از تنگی جا

دلتنگیم از تنگی دل بی جا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالحسن فراهانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب السادس: فی ما هو جامع لشرایط العشق و المشاهَده و الحسن و الموافقه و ما یلیق بهذا الباب » شمارهٔ ۲۱

 

ای دل هوس عشق تو را تنها نیست

کس نیست که در سرش ازین سودا نیست

صفرا مکن ارچه دلبرت اینجا نیست

کاینجا که تُوی جایگه صفرا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب العاشر: البهاریات » شمارهٔ ۲۸

 

امشب طرب تمام در دلها نیست

یا هست ولی در دل من تنها نیست

بیچاره دلم بدان سبب برجا نیست

کان کاو همه جنت است و شخص اینجا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب العاشر: البهاریات » شمارهٔ ۲۹

 

امشب زطرب هیچ اثر پیدا نیست

ور هست مگر در دگری در ما نیست

حظّی زسماع امشب آن ما نیست

کان مونس روزگار ما اینجا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

از گریه ی ماست هرکجا طوفانی ست

وز ناله ی ماست هرکجا افغانی ست

بلبل که به علم ناله افلاطون است

در مکتب ما، طفل «گلستان» خوانی ست


متن کامل شعر را ببینید ...

سلیم تهرانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۳

 

جز محنت و غصه حاصل دنیا چیست

حال بدو نیک این جهان پیدا نیست

کاش این دو سه روز هم نمیبود کسی

کاین زندگی ارزنده این غوغا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

نجم‌الدین رازی » مجموعهٔ اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۵

 

گفتا: هر دل به عشق ما بینا نیست

هر جان صدف گوهر عشق ما نیست

سودای وصال ما ترا تنها نیست

لیکن قد این قبا به هر بالا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

نجم‌الدین رازی
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۴

 

زلف تو که دل در شکنش زندانیست

دزد است و به آویختگی ارزانیست

دل برد و هزار کس گواهند بر این

وان شوخ هنوز برسر پیشانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر
 

مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۹۵

 

در سینه دلم که گنج لعل کانیست

رویش ز ستمهای تو در ویرانیست

سرگردانم ز من چه گردانی سر

خود بهر من از تو همه سرگردانیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مجد همگر