گنجور

ظهیری سمرقندی » سندبادنامه » بخش ۴۱ - داستان پادشاه زن دوست

 

کی باشد کی، که در تو آویزم

چون در زر و سیم، مرد نو کیسه

ظهیری سمرقندی