گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » تو ای دل تا نشینی در کنارم

 

تو ای دل تا نشینی در کنارم

ز تشریف شهان خوشتر گلیمم

درون سینه ام باشی پس از مرگ

من از دست تو در امید و بیمم


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری