گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

مگر یک عذر هست آن نیز هم لنگ

که تو لعلی و باشد لعل در سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

 

صبور‌آباد من گشت این سیه‌سنگ

که از تلخی چو صبر آمد سیه رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزم‌گاه

 

فراز آمد به گرد بارگه تنگ

به تندی کرد سوی خسرو آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

چو آمد شیشهٔ خورشید بر سنگ

جهان بر خلق شد چون شیشهٔ تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

سنان در غمزه کآمد نوبت جنگ

به هر جنگی درش صد آشتی رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

ستور پادشاهی تا بود لنگ

به دشواری مراد آید فراچنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

فلک با این همه ناموس و نیرنگ

شب و روز ابلقی دارد کهن لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

خداوندا چو آید پای بر سنگ

فتد کشتی در آن گردآبهٔ تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

چو شاهنشاه صبح آمد بر اورنگ

سپاه روم زد بر لشگر زنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

به قندیل قدیمان در زدن سنگ

به کالای یتیمان بر زدن چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

چو با او ساختی نابالغی جنگ

به بالغ‌تر کسی برداشتی سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

فرود آمد ز تخت آن روز دل‌تنگ

روان کرده ز نرگس آب گُل‌رنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

نمانم جز عروسی را در این سنگ

که از گچ کرده باشندش به نیرنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

اگر خود روی من رویی است از سنگ

در او بیند‌، فروریزد از این ننگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

عتابش گر چه می‌زد شیشه بر سنگ

عقیقش نرخ می‌برید در جنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

 

صبوری چون کنم عمری چنین تنگ

به منزل چون رسم پایی چنین لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۶ - رای زدن خسرو در کار فرهاد

 

که تا آن روز کآید روز او تنگ

گذارد عمر در پیکار آن سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظرهٔ خسرو با فرهاد

 

بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ‌؟

بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظرهٔ خسرو با فرهاد

 

جوابش داد مرد آهنین‌چنگ

که بردارم ز راه خسرو این سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظرهٔ خسرو با فرهاد

 

به تیشه صورت شیرین بر آن سنگ

چنان بَر زد که مانی نقش ارژنگ

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode