گنجور

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۶) حکایت بهلول

 

که زین سان خرد اندازید سنگم

ز سنگ مه مگردانید لنگم

عطار
 

اوحدی » منطق‌العشاق » بخش ۲۸ - نامهٔ چهارم از زبان معشوق به عاشق

 

سخن در جان همی گوید خدنگم

جگر خوردن چه میداند پلنگم؟

اوحدی
 

رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸

 

گهی هشیار و گه مست و ملنگم

قلندر مشربم ابدال رنگم

نهنگ بحر عشقم لیک افسوس

که از عشق تو در کام نهنگم

رسانم تا بدامان حبیب هجران

[...]

رضی‌الدین آرتیمانی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۵ - مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنجال

 

برون شد کوه را دامن ز چنگم

که چون فرسنگ، آمد پا به سنگم

قدسی مشهدی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۶۸ - جمع آمدن میمونان که از دریاچۀ طور بگذرند

 

درین پیری جوان شد زخم سنگم

نه عذر لنگ می آرم که لنگم

ملا مسیح
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مثنویات » خلاصة الافتضاح » بخش ۵ - حکایت

 

پرید از چهره زین افسانه رنگم

دل آمد در طپیدن دنگ دنگم

یغمای جندقی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۲

 

پس از پروازِ بازِ تیز چنگم

به کف یک تسمه باشد با دوزنگم

ایرج میرزا