گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

خلاف آن شد که با من در نگیرد

گل آرد بید لیکن برنگیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

 

دلت گر مرغ باشد پر نگیرد

دمت گر صبح باشد در نگیرد

نظامی
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

چه گویم با تو چون می درنگیرد

فغان زین دل که دل میبرنگیرد

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

مگر بیماریش از سر نگیرد

طبیب از درد او دل برنگیرد

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۷

 

سماع صوفیان می درنگیرد

که آتش هیزمی را تر نگیرد

یقین می‌دانک جسمانیست آفت

مکوپ این دست تا پا برنگیرد

بیابد خلوت عشرت مسیحا

[...]

مولانا
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۲۷ - گوی باختن خسرو و شیرین بار دوم و مجلس داشتن

 

به عالم فتنه ای تا در نگیرد

کسی کامی ز عالم بر نگیرد

سلیمی جرونی