گنجور

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۴ - تعریف باغ و بهار و سرسبزی کشمیر

 

درختانش ز بس دارند آزرم

چنارش ساق خود پوشیده از شرم

قدسی مشهدی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۴ - آمدن راجه جسرت از شهر اوده در ترهت به جهت کدخدائی رام

 

پریزادان به رقص و نغمه سرگرم

سراپا شوخی و سرتا قدم شرم

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۷ - آمدن فصل بهار

 

نه شبنم بود بر لاله که از شرم

عرق می ریخت آتش زان دل گرم

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۷۲ - دیدن هنونت سیتا را و آمدن راون به دیدن سیتا و جاسوسی گرفتن

 

برونش از می درونش از عشق سرگرم

نمانده زین دو مستی بوی آزرم

ملا مسیح
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۴ - در بیان تعریف و توصیف نانوا

 

بود سرخ و سفید و پخته و نرم

کند سودای او بازار را گرم

سیدای نسفی
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۸ - در بیان تعریف طشت گر چنین گوید

 

اگر می شد مرا از زر دم گرم

دل چون آهنش می ساختم نرم

سیدای نسفی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode