گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴

 

ته دوری از برم دل در برم نیست

هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم

تمنای دگر جز دلبرم نیست

باباطاهر
 

سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی

 

کریمان را به دست اندر درم نیست

خداوندان نعمت را کرم نیست

سعدی شیرازی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۵۷ - بیتابی جمشید در فراق خورشید

 

ز دستم رفت جان و دلبرم نیست

کسی غیر از خیالت در سرم نیست

سلمان ساوجی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۲۳ - بازآوردن شاپور شیرین را به ارمن پیش مهین بانو

 

ازین روزی به عالم بهترم نیست

تویی اینجا نشسته باورم نیست

سلیمی جرونی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵۹ - گفتن سگریو حقیقت منازعت بال را با رام

 

دریغ مال و ملک و لشکرم نیست

دریغ آن است کاکنون دلبرم نیست

ملا مسیح پانی‌پتی