گنجور

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

فریدون بود طفلی گاو پرورد

تو بالغ دولتی هم شیر و هم مرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۹ - خطاب زمین بوس

 

چه خوش گفت این سخن پیر جهانگرد

که دیر آی و درست آی ای جوانمرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

می سرخ از بساط سبزه می‌خورد

چنین تا پشت بنمود این گل زرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

 

سمندش کشت‌زار سبز را خورد

غلامش غورهٔ دهقان تبه کرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

اشارت کرد خسرو کای جوان‌مرد

بگو گرم و مکن هنگامه را سرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

ور آهن‌دل بوَد منشین و بر گرد

خبر ده تا نکوبم آهن سرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

 

به یاد مهربانان عیش می‌کرد

گهی می‌داد باده گاه می‌خورد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

همه شب تا به روز این نوحه می‌کرد

غمش بر غم فزود و درد بر درد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

 

هزاران نرگس از چرخ جهان‌گرد

فرو شد تا بر آمد یک گل زرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

ز بیم شاه می‌شد دل پر از درد

دو منزل را به یک منزل همی‌کرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

حسابی کرد با خود کاین جوان‌مرد

که زد بر گِردِ من چون چرخْ ناورد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

در این باغ از گل سرخ و گل زرد

پشیمانی نخورد آن کس که برخورد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

مگر که‌آسوده‌تر گردم در این درد

تنور آتشم لَختی شود سرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

 

که کوهستانی‌ام گل‌زار‌پرورد

شد از گرمی گل سرخم گل زرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

 

شه آن جا روز و شب عشرت همی کرد

می تلخ و غم شیرین همی خورد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

که آشامد کدویی آب ازو سرد

کز استسقا نگردد چون کدو زرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزم‌گاه

 

بر آمد تندشیری بیشه‌پرورد

که از دنبال می‌زد بر هوا گرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

گر از درد سر من می‌شوی فرد

من از سر دور می‌مانم تو از درد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

 

کدامین سرخ‌گل را کاو بپرورد

ندادش عاقبت رنگ گل زرد

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode