گنجور

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۸ - در خلوت و عزلت ودیدار الوهیت گوید

 

تمامت انبیاء در عزلت خویش

حقیقت یافته از قربت خویش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

ترا پیدا نموده عزّت خویش

تو افتاده چنین در لذّت خویش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۵ - در خبر دادن سلطان العارفین بایزید فرماید

 

حضوری را طلب در طاعت خویش

که تا یابی در آن سر راحت خویش

عطار
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۶

 

تو و هر روز و بزم عشرت خویش

من و شبها و کنج محنت خویش

منم با محنت روی زمین خوش

نگه دار آسمان گو راحت خویش

ز هجران مردم و بر سر ندیدم

[...]

وحشی بافقی
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۴۱۹ - المعلم الاول و معلم الملک

 

خود آدم را از آن بر صورت خویش

بخوبی کرد خلق از حکمت خویش

صفی علیشاه
 
 
sunny dark_mode