گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

سخن باقیست اکنون در تو بگشای

حقیقت گنج کل اینجا تو بنمای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

حقیقت جان و هم این پرده بگشای

مرا رخ از درون پرده بنمای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

نمیبینی تو باد بی سر و پای

که میگردد یقین از جای بر جای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

وصال یار ایشان نیز بنمای

دری بر رویشان هر لحظه بگشای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

از اوّل تا بآخر اندر اینجای

مرادر کل بُد ای جان مانده در پای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۹ - جواب دادن ابلیس آن شخص سؤال کننده را

 

مرا یک مشکل است این رازبگشای

مرا آن راز اینجاگاه بنمای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۲ - پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید (ادامه)

 

حقیقت همچو او بردارِ شوق آی

همه عالم در اینجا راز بنمای

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۸ - در اسرار خطاب با جان و وصل دیدار فرماید

 

دوئی نبود یکی اعیان برون آی

که از دیدار او کل بیشکی آی

عطار
 

عطار » فتوت نامه

 

ادب را گوش دار اندر همه جای

مکن بابی ادب هرگز محابای

عطار
 
 
۱
۸
۹
۱۰
sunny dark_mode